Studenții Senatori

Studenţii senatori au următoarele drepturi:

 • Să voteze în Senatul Universităţii în condiţiile legii;
 • Să facă parte din comisiile de specialitate ale Senatului;
 • Să propună proiecte de hotărâri pentru Senat;
 • Să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de Prefect, Secretar General şi Subprefecţi ai studenţilor;
 • Să înlocuiască Studentul Cancelar al Facultății când acesta lipsește din motive obiective;
 • Să participe și să ia cuvântul, fără a avea drept de vot, la ș edințele Consiliului Facultății din care fac parte;
 • Să folosească baza materială pusă la dispoziția Studentului Cancelar pentru probleme de interes studențesc.

Studenţii senatori au următoarele obligaţii:

 • Să aibă program de audiențe cu studenții de minim două ore săptămânal;
 • Să participe activ la şedinţele Senatului;
 • Să informeze studenţii despre deciziile Senatului;
 • Să acţioneze pe lângă Rectoratul Universităţii pentru promovarea intereselor studenţeşti;
 • Să participe la ședințele și activitățile Consiliului Studenților din Universitate;
 • Să facă parte din Comisiile de cazare;
 • Să participe activ la ședințele Con siliului Studenților din facultățile din care fac parte.

Student Cancelar

Cancelarul studenţilor are următoarele drepturi:

 • Să voteze în Biroul Consiliului Facultății în condiţiile legii, dacă acesta se înființează;
 • Să aibă drept de vot deliberativ în comisiile privind bursele, căminele şi taberele studenţeşti;
 • Să beneficieze de un birou şi de o bază materială minimală în cadrul facultății;
 • Să propună studenții membri în Comisiile Consiliului Facultății;
 • Să înlocuiască Studentul Senator al Facultății când acesta lipsește din motive obiective, cu excepția ședinţelor Senatului.

Cancelarul studenţilor are următoarele obligaţii:

 • Să aibă program de audiențe cu studenții de minim două ore săptămânal;
 • Să iniţieze şi să prezideze alegerile pentru reprezentanţii de an;
 • Să informeze studenții facultății cu privire la hotărârile luate în Biroul ConsiliuluiFacultății;
 • Să publice pe platforma de comunicare online a Consiliului Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai un raport după fiecare ședință a Consiliului Facultății;
 • Să inițieze, să prezideze și să stabilească ordinea de zi a ședințelor Consiliului Studenților din Facultate;
 • Să acţioneze în vederea promovării intereselor studenţeşti la nivel de Birou al Consiliului Facultății şi la nivel de Consiliu al Facultății.

Reprezentanții studenților în Consiliul Facultății

Reprezentanţii studenţilor din Consiliul Facultății au următoarele drepturi:

 • Să voteze în Consiliul Facultății în condiţiile legii;
 • Să fie informaţi despre întrunirile Consiliului Facultății şi să le fie puse ladispoziţie, în timp util, materialele care vor fi discutate în ședința Consiliului;
 • Să facă parte din Comisiile de specialitate ale Consiliului Facultății . În cazul în care aceștia lipsesc din motive obiective, Cancelarul Studenților este cel care are dreptul să îi înlocuiască;
 • Să facă parte din Comisiile de cazare;
 • Să aibă acces la secretariatele Facultății și în afara programului cu publicul;
 • Să folosească baza materială pusă la dispoziţia Cancelarului studenţilor pentru probleme de interes studenţesc;
 • Să formuleze propuneri pentru îmbunătățirea vieții studențești în cadrul Consiliului Facultății.

Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultății au următoarele obligaţii:

 • Să participe la şedinţele Consiliului Facultății;
 • Să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţești;
 • Să participe la ședințele și activitățile Consiliului Studenților din Facultate;
 • Să se consulte constant cu reprezentanții de an din cadrul circumscripțiilor pe
 • care le reprezintă;
 • Să informeze studenții cu privire la orice decizie care îi privește direct.

 

Reprezentanții de an

Reprezentantul de an are următoarele drepturi:

 • Să aibă acces la secretariatele Facultății și în afara programului cu publicul;
 • Să folosească baza materială pusă la dispoziţia Cancelarului studenţilor pentru probleme de interes studenţesc;
 • Să formuleze propuneri pentru îmbunătățirea vieții studențești a celor pe care îi reprezintă, în cadrul Consiliului Studenților din Facultate;
 • Să voteze în cadrul Consiliului Studen ților d in Facultate, în conformitate cu regulamentul acestuia și cu interesele studenților pe care îi reprezintă;
 • Să fie anunțat despre schimbările survenite în orar;
 • Să fie anunțat referitor la orice reprogramare sau amânare a cursurilor sau seminariilor, pentru a-și anunța colegii;
 • Să colaboreze cu organiza țiile studențești legal constituite la nivel de Facultate/Universitate.

Reprezentantul de an are următoarele obligaţii: 

 • Să reprezinte şi să susţină activ interesele studenţilor pe care îi reprezintă; 15
 • Să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţeşti;
 • Să participe la ședințele și activitățile Consiliului Studenților din Facultate;
 • Să stabilească, împreună cu titularul disciplinei, datele de examinare, după consultarea prealabilă a studenților;
 • Să asigure o bună comunicare între studen ți și cadrele didactice, respectiv personalul administrativ;
 • Să informeze studenții cu privire la orice decizie care îi privește direct.

Leave a Reply

çeşme escort
kemer escort
çorlu escort